Кариерна борса Технически Университет Варна


23Dec

В периода 14-16 декември в Технически Университет - гр. Варна, се проведе тридневна Кариерна борса под наслов „Технологии и предприемачество в електрониката“ в рамките на Проект  № BG05M2OP001-2.016-0028, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В кариерната борса взеха  участие 12 фирми от страната и региона, работещи в сферата на „Електротехника, електроника и автоматика”,  Информационно-комуникационните технологии и др.

За студентите бе проведен и Хакатон по 2 технически проблема, зададени от участващи работодатели: Балев Корпорейшън ЕООД и ИКТ Клъстер - Варна.

В рамките на борсата лектори водиха Лекция на тема  "Подготовка на автобиография, мотивационно писмо и подготовка за интервю пред работодател и Специализирана лекция на тема "АВТОМАТИКАТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ", достъпни за студените.