Днес за Вас работят: 24 офиса, 24 организатори, 178 преводачи.
Вход   Български   English
 
   
ЗА КЛИЕНТИ ЗА ПРЕВОДАЧИ КОНТАКТИ Цени и срокове Препоръки
 
     
Ние сме сертифицирани по:

  ЗА КЛИЕНТИ - Поверителност
Преводи
Легализация
Подаване на Поръчки
Плащане
Поверителност
Проверка на код

Защита на личните данни в „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД

От 25 май 2018 година влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679, касаещ защитата на личните данни. Регламентът е приет от Европейския парламент и от Съвета и става интегрална част от българското право – започва да се прилага непосредствено. Целта на регламента е да се предвиди защита на данните на физическите лица на територията на Европейския съюз, както и да гарантира, че те се обработват законосъобразно и добросъвестно.

 

Информация за администратора на лични данни

Име

„НОВ ВЕК - 2“ ЕООД

ЕИК (Булстат)

115537295

Седалище и адрес на управление

Град Пловдив, ул. „Отец Паисий“ 14

Адрес за кореспонденция

Град Пловдив, ул. „Отец Паисий“ 14

Електронен адрес (e-mail)

y.pashov@nov-vek.org

Телефон

 0885155888

Електронна страница (сайт)

www.nov-vek.org

 

Компетентен надзорен орган

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

Град София, 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров“ №2

Телефон

029153518

Електронен адрес (e-mail)

kzld@cdpd.bg

Електронна страница (сайт)

www.cdpd.bg

 

“НОВ ВЕК - 2” ЕООД осъществява дейността си в пълно съответствие с  Регламент (ЕС) 2016/679 и със Закона за защита на личните данни и предприема всички необходими мерки за предпазване от злоупотреба с лични данни.

Защитата на бизнеса и информацията на клиентите ни е от огромно значение за нас. Всички служители, преводачи и фирми доставчици, с които работим се придържат към строги правила за конфиденциалност и безпристрастност, биват оценявани и контролирани по време на и след избора им, за да се уверим, че отговарят на нашите изисквания.

 

1. Основание за обработване на лични данни

„НОВ ВЕК - 2“ ЕООД обработва лични данни във връзка с упражняването на своята дейност по извършване на писмени и устни преводи, и легализация на документи въз основа на:

 • изрични съгласие, получено от клиентите;

 • изпълнение на договор, сключен между „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД и потребителя на услуги;

 • спазване на законови задължения, приложими спрямо „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД.

 

2. Цели и принципи при събирането и обработването и съхраняването на личните данни

„НОВ ВЕК - 2“ ЕООД обработва лични данни, които са му предоставени от неговите контрагенти и клиенти във връзка със сключване и изпълнение на договори, по които дружеството е страна, включително за реализация на следните цели:

 • индивидуализация на страна по договор;

 • счетоводни цели;

 • статистически цели;

 • обезпечаване на изпълнението по договор;

 • подобряване на качеството на предоставяните услуги;

 • информиране на контрагентите на дружеството относно предлаганите услуги.

 

3. Принципи, спазвани от „НОВ ВЕК – 2“ ЕООД  при обработката на личните данни:

 • законосъобразност и добросъвестност;

 • ограничение на целите на обработване;

 • свеждане до минимум на събираните лични данни;

 • актуалност и коректност на данните;

 • ограничаване на съхранението с оглед постигане на целите, за които се обработват личните данни;

 • поверителност;

 • гарантиране на сигурност на обработваните лични данни;

 

При обработването на личните данни „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД може да използва същите за защита на своите легитимни цели: изпълнение на задължения към Консулски отдел на Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на здравеопазването, НОИ, НАП, Агенция по вписванията, Министерство на образованието, Светия Синод, фирми за трудова медицина, счетоводна кантора, обслужваща дружеството и други държавни и общински органи.

 

4. Видове лични данни, събирани и обработвани от „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД

 • Име;

 • ЕГН, ЛНЧ или друг идентификатор, индивидуализиращ лицето;

 • данни от документ за самоличност: номер, дата на издаване, срок на валидност и орган на издаване;

 • адрес;

 • електронен адрес (e-mail);

 • телефон.

 • всички други лични данни, които се съдържат в документите и материалите, които доброволно се предоставят за превод и легализация по силата на договор.

 

5. „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД не събира следните категории лични данни:

 • относно расов и етнически произход;

 • политически, религиозни и философски убеждения;

 • членство в синдикални политически и т.н. организации;

 • генетични и биометрични данни, такива за сексуалния живот и ориентация.

 

Личните данни се събират от „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД от лицата, за които те се отнасят

 

6. Срок за съхраняване на лични данни:

 • Личните данни се съхраняват от „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД за срока, необходим за изпълнение на договора, както и за свързаните с това нормативни задължения.

 • Срокът за съхранение на личните данни може да бъде удължен с оглед реализация на легитимни интереси на „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД

 

7. Предаване на личните данни на трети лица:

 • Личните данни, получавани и обработвани от „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД могат да бъдат предадени на трети лица, доколкото това произтича от:

 • изпълнение на поети от дружеството договорни ангажимент;

 • реализация на нормативни задължения;

 • реализация на легитимни интереси на „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД

 

8. Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни

Ако не желаете „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД да обработва вашите данни, вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване, като отправите до нас искане в свободен текст. „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД ще прекрати обработването на личните данни в изпълнение на вашето искане и доколкото то е в съответствие с нормативните правила, регулиращи целта, за която са предоставени вашите лични данни.

 

9. Право на достъп

 • Имате право да поискате и да получите от „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД потвърждение дали се обработват ваши лични данни.

 • Имате право да получите достъп до данните, както и до информацията, отнасяща се до обработването им.

 • Исканата информация по-горе се предоставя в пожеланата от вас форма: устна или писмена (хартиена или електронна) и е безплатна. „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД си запазва правото да поиска такса за изпълнение на тази услуга в хипотезата на повтаряемост или прекомерност на исканията.

 

10. Право на коригиране или допълване

Имате право да поискате коригиране или допълване на личните данни, когато е налице неточност или непълнота.

 

11. Право на изтриване (на „забравяне“)

Имате право да поискате от „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „НОВ ВЕК - 2“ има задължението да ги изтрие, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни не са необходими повече за целите, за които са събирани или обработвани;

 • съгласието ви е оттеглено и не е налице друго нормативно основание за обработване;

 • личните данни се обработват незаконосъобразно;

 • Упражняването на правото на изтриване става след подаване на изрично формулирано искане.

„НОВ ВЕК - 2“ ЕООД не изтрива данните, когато има законово задължение да ги съхранява, включително по повод на съдебни производства или доказване на права и защита на законни интереси.

 

12. Право на преносимост

Имате право по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас и да поискате прехвърлянето им към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

13. Права при нарушение на сигурността на личните данни

При установяване на нарушение на сигурността на личните данни, което може да породи риск за Вашите права и свободи, без ненужно забавяне ще бъдете уведомени за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

 

14. Право на ограничаване

Имате право да поискате от „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД ограничаване на обработването на свързаните с вас данни, когато:

 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

 • „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

 

15. Право на получаване на информация

Можете да поискате от „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

16. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

16.1 Ако „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

16.2 „НОВ ВЕК -2“ ЕООД няма задължение да Ви уведомява, ако:

 • е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

 • е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

В случай на нарушаване на правата Ви, можете да се обърнете към Комисията за защита на личните данни, чийто координати са посочени по-горе.

 

Ако желаете да упражните правата си, можете да използвате приложените бланки.

   
 
Застраховки Билети

гр. София - НДК, ул. Св. Иван Рилски 10; тел.: 02 490 07 56, 0895 60 71 50;
гр. София - Сердика, ул. Козлодуй 18, ет. 1; тел.: 0893 55 87 70;
гр. София - Студентски град, ул. Йордан Йосифов 4 /спирка Joy Station/; тел.: 0889 756406;
гр. София - Дървеница, ул. Проф. Георги Брадистилов 3; тел.: 0879 08 04 93;
гр. Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 53 (до Водната палата); тел.: 032 26 88 00; 0897 80 60 48;
гр. Бургас, ул. Васил Априлов 20; тел.: 056 71 88 71; 0897 71 17 71;
гр. Стара Загора, бул. Патр. Евтимий 118; тел.: 042 26 86 00; 0898 68 64 66;
гр. Сливен, пл. Ал. Стамболийски 1; тел.: 044 59 26 42; 0897 99 39 14;
гр. Габрово, ул. Първи май 1 В; тел.: 066 804 948; 0895 505 656;
гр. Пазарджик, бул. Ген. Гурко 10 В; тел.: 0893 633 799;
гр. Дулово, ул. Шуменско шосе 41; тел.: 0877 716 564;
гр. Плевен, ул. Дойран 82 /блок Марс/; тел.: 064 99 08 78; 0897 99 08 78;
гр. Първомай, ул. Орфей 7; тел.: 0899 600 301;
гр. Свищов, ул. Никола Петков 1; тел.: 0899 0000 89; 0631 4 27 78;
гр. Чепеларе, ул. Станционна 3; тел.: 0886 19 32 77;
гр. Поморие, ул. Солна 5; тел.: 0895 79 13 94; 0895 79 13 97;
гр. Попово, ул. Пирин планина 1; тел.: 0897 806 186, 0608 411 00;
гр. Тутракан, ул. Трансмариска 1; тел.: 0895 607 155;
гр. Свети Влас, комплекс Макон Резиденс /до кръговото кръстовище/; тел.: 0898 456 076;
гр. Божурище, ул. Люлин 9 а /книжарницата/; тел.: 0898 456 068;
гр. Монтана, ул. Св. Кл. Охридски 5а; тел.: 0888 824 848;
гр. Добрич, квартал Рилци бул. Добруджа 213 бензиностанция Виста Ойл; тел.: 0896 044 604;
гр. Червен бряг, ул. Отец Паисий 8; тел.: 0895 60 71 52;
гр. Перниктел.: 0898 68 64 66;
Управител, Йордан Пашов; тел.: 0885 155 888;
Главен секретар, Таня Тотева; тел.: 0899 96 00 26;
ЗА КЛИЕНТИ
Преводи
Легализация
Подаване на Поръчки
Плащане
Поверителност
ЗА ПРЕВОДАЧИ
За фирмата
Кандидатстване
КОНТАКТИ
Адреси
Карта
Изпрати запитване
Франчайзинг

© 2006-2021 www.nov-vek.org. Всички права запазени | Изработка BGWEBDESIGN.org